HACCP 식품 안전관리 인증 획득!

.
                                                                                                                        안녕하세요.
                                                                                                                        주식회사 브루빈입니다.

                                                                                                                        철저한 품질관리와 로스팅공정으로

                                                                                                                        2020년 05월 22일
                                                                                                                        식품 안전관리 인증 (HACCP)을 받았습니다.

등록된 댓글이 없습니다.

번호 제목 글쓴이 조회 날짜
3 최고관리자 1730 2020-09-03
2 최고관리자 1065 2020-08-10
열람중 최고관리자 1007 2020-08-06

고객만족센터

033-732-4884

AM 09:00 ~ PM 06:00